Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμένα. Ως εκ τούτου, έχω συντάξει αυτή την πολιτική για να μπορείτε να καταλάβετε πώς συλλέγω, χρησιμοποιώ, επικοινωνώ και γνωστοποιώ τα προσωπικά σας στοιχεία.

  • Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών από το GreenCoffeeTruth.gr, θα προσδιορίζω τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες συλλέγονται.
  • Θα συλλέγω και θα χρησιμοποιώ προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο με στόχο την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών που καθορίζονται από από εμένα και για άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός και αν λάβω τη συγκατάθεση του οικείου φυσικού προσώπου ή όπως απαιτείται από το νόμο.
  • Θα διατηρώ προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών.
  • Θα συλλέγω προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, όπου ενδείκνυται, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
  • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, και στον βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, και ενημερωμένα.
  • Θα προστατεύσω τις προσωπικές πληροφορίες από λογικές ασφαλιστικές δικλείδες έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς επίσης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, γνωστοποίησης, αντιγραφής, χρήσης ή τροποποίησης.
  • Θα καταστήσω εύκολα διαθέσιμες προς τους χρήστες του GreenCoffeeTruth.gr, πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μου που αφορούν την διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Δεσμεύομαι να διεξάγω τις δραστηριότητές μου σύμφωνα με αυτές τις αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών σας προστατεύεται και διατηρείται με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.